Avtale

Sist oppdatert aug. 2015.

Generelt

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Lykke Media. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling eller fornying av tjenester fra Lykke Media.

Lykke Media har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Forpliktelser og ansvarsfordeling

Avtalen gir brukeren tilgang til administrasjonspaneler hos Lykke Media med avtalt plass/webplass. Webplassen er tilgjengelig for brukere av Internett. Lykke Media sitt ansvar er beskrevet i denne avtale.

Taushetsplikt

Lykke Media har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og andre som opptrer på Lykke Media vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der Lykke Media er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

Sikkerhet og intern-kontroll

Lykke Media formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Lykke Media endringer av kontrollopplysninger. Selv om Lykke Media tar backup av alle filer og databaser så er kunden ansvarlig for å ta egne kopier (back-up) av filer, bilder og tekst som publiseres gjennom Lykke Media sine servere. Lykke Media har ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. Lykke Media er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data.

GDPR

Alle kunder av Lykke Media AS har eget ansvar for at krav til personvernsregler i forhold til GDPR blir overholdt, samt at nødvendige funksjoner blir opprettet og opprettholdt på kundens nettsider, samt ved bruk av epost tilknyttet kundeforholdet med Lykke Media AS. Selv om Lykke Media AS har implementert tekst ang. GDPR, lagt inn tekst ang. GDPR på nettsider eller på annen måte levert tekst ang. GDPR så er kunden ansvarlig for at teksten er gyldig og juridisk korrekt i forhold til til enhver tids gjeldende regler i forhold til GDPR regler og lover.

Innhold og funksjoner

Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og han beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.
Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.
Det er ikke tilatt å legge ut pornografisk materiale. Rasistisk materiale eller krenkende materiale av enhver art er ikke tillatt lagt opp på våre servere.
Lykke Media har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Ved levering/utvikling av design eller datakode kan det avtales på forhånd eller ved bestilling at kunde overtar eiendomsrett og opphavsrett.
Dersom brukeren har lagt ut programvare eller annet som forårsaker feil og problemer på serverene og som belaster andre brukere på samme server forbeholder Lykke Media seg retten til å kunne stenge brukerens nettsider og tilhørende funksjoner, eller be brukeren om å stoppe bruken av den problematiske programvaren. Dette gjelder også nettsider som tar uforholdsmessig mye kapasitet.
Lykke Media plikter å sørge for aktsom og sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backup rutiner foruten begrensning til skriveaksess for alle brukere som aksesserer tjenestemaskinen. Lykke Media er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Alle feil vedrørende epost rettes av tredje parts epostleverandør, og Lykke Media har ikke ansvar for dette.
Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Lykke Media foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Domener

Domenesøknad/bestilling av web utføres av Lykke Media på bakgrunn av informasjon fra kunden.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–mail mv, kan Lykke Media ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

Videresalg m.v.
Tjenester som tilbys av Lykke Media kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Lykke Media.

Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til Lykke Media sin brukertjeneste via epost eller telefon. Ved feilmeldinger vil Lykke Media iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Elektronisk post
Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

Ansvarsbegrensning
Lykke Media holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.
Lykke Media vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Lykke Media skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Lykke Media som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen. Lykke Media skal ikke på noen måte, økonomisk eller på annen måte, holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester fra Lykke Media skulle svikte eller blir satt ut av drift, og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Lykke Media sin side er begrenset til verdien på årsavgiften til den enkelte kunde. Lykke Media er aldri ansvarlig for økonomiske eller andre tap hvis epost-tjenesten skulle svikte. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data eller andre tap som følge av driftssvikt av enhver art eller nedetid på epostkontoer.

Næringskjøp
Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Lykke Media er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

Avtalevarighet
Alle avtaler inkludert, men ikke begrenset til, avtaler om oppfølging, avtaler om webhotell, samt avtaler om eposttjenester, løper ett år fra avtalen inngås. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere ett år av gangen frem til oppsigelse.

Utestengelse
Lykke Media har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør/utelatt betaling av faktura for tjenester, epost eller domener. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid. Hvis oppgjør for fakturerte tjenester ikke foreligger innen forfallsdato kan Lykke Media når som helst slutte å fornye domener, epost og andre tjenester som Lykke Media kjøper/betaler for hos tredje parts leverandør. (Eksempler på tredjeparts leverandører er Domeneshop, Uniweb, Syse data, ProISP, Mailchimp, Mandrill m. fl.)

Oppsigelse
Oppsigelsestiden er 1 mnd. Dvs. Kunden må si opp tjenesten minimum 1 mnd. før ny avtaleperiode for å unngå betale for en ny periode.

Betaling
Betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper morarente pr. påbegynt måned samt et purregebyr.
Nyregistrert abonnement forfaller 10 dager etter opprettelse. Abonnementet forfaller til fornying 1 mnd. før inneværende avtaleperiodes utløp. Manglende betaling innenfor angitte frister fører til stenging eller sletting av domene og tjenester hos Lykke Media samt etterfølgende rettslig inkasso. Stenging og sletting kan skje rett etter forfallsdato på faktura.

Tvister
Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Horten som verneting.

Priser
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Alle priser kan endres av Lykke Media med minimum 1 måned varsel. Alle priser er eks mva.

Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser
Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Lykke Media. Oppsigelse for tjenester levert av Lykke Media skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for et nytt år.